R3.1. Reforma managementului serviciilor de sănătate (Alocare – 25,42 mil. euro)

Last Updated: mai 28, 2024Categories: În derulare

3.1.1. Provocări și obiective:

Performanța scăzută a sistemului de sănătate din România și ineficiențele sale majore sunt cauzate, în mare măsură, de capacitatea redusă, administrativă și managerială. Acest lucru este vizibil la toate nivelurile de îngrijire (asistență medicală primară și comunitară, ambulatorie, spitalicească), chiar dacă în grade diferite, precum și la nivelul instituțiilor responsabile de dezvoltarea, implementarea și/sau evaluarea politicilor de sănătate la nivel central (de ex. Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică etc.), și regional și local (de ex. Direcțiile Județene de Sănătate Publică, Casele Județene de Asigurări de Sănătate, Centrele Regionale de Sănătate Publică etc.).

Capacitatea managerială și administrativă redusă a personalului din pozițiile sus-menționate este o consecință directă a disponibilității limitate a unor programe educaționale de calitate ridicată în domeniul managementului serviciilor de sănătate, administrație sanitară și politici de sănătate. De-a lungul timpului, numeroase relatări au arătat faptul că, în multe situații, aceste instituții sunt conduse de persoane numite pe criterii politice, subminând prevederile legale conform cărora aceste poziții trebuie ocupate de persoane având cunoștințele și abilitățile corespunzătoare și care parcurg proceduri transparente de selecție, conform legislației în vigoare.

Pentru a răspunde acestor provocări, obiectivul general al acestei reforme este îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate de la toate nivelurile sistemului de sănătate din România.

Reforma propusă este una sistemică, propunându-și să abordeze cauzele care contribuie la performanța redusă a sistemului de sănătate din România, în raport cu resursa umană din managementul serviciilor de sănătate.

Pentru a atinge acest deziderat, propunem trei direcții de acțiune, după cum urmează:

(1) Formare și dezvoltare profesională – acest lucru va asigura o bază largă de personal înalt calificat din rândul căreia să se realizeze selecția și recrutarea pentru pozițiile menționate mai sus;

(2) Identitate profesională – acest lucru va contribui la profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate și crearea unor parcursuri profesionale clare, care vor contribui la creșterea vizibilității și atractivității acestor poziții din sistem;

(3) Reglementare – acest lucru va permite modificărilor propuse să genereze un impact durabil asupra sistemului de sănătate prin translatarea lor în acțiuni care să fie implementate, monitorizate și evaluate, și îmbunătățite în mod continuu.

3.1.2. Beneficiari:

Beneficiari direcți sunt, la nivel central, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică, iar la nivel regional și local Direcțiile

Județene de Sănătate Publică, Casele Județene de Asigurări de Sănătate, Centrele Regionale de Sănătate Publică etc.

3.1.3. Grup țintă:

Reforma de față țintește următoarele categorii de personal din sistemul de sănătate:

(1) membri ai comitetelor directoare ale spitalelor (manager, director medical, director financiar-contabil, director de îngrijiri);

(2) șefi de secții, șefi de laboratoare din cadrul unităților sanitare;

(3) directori executivi, directori executivi adjuncți, medici șefi ai Direcțiilor Județene de Sănătate Publică;

(4) directori, medici șefi ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate;

(5) manageri ai Serviciilor Județene de Ambulanță;

(6) personal de conducere din structurile Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

(7) conducători ai instituțiilor aflate în subordinea și coordonarea Ministerului Sănătății;

(8) personalul cu atribuții administrative și de management din cadrul serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și ambulatoriu;

(9) personalul cu atribuții administrative și de management din structurile responsabile de domeniul sănătății din cadrul autorităților administrației publice locale; etc.

3.1.4. Mecanism de implementare:

În vederea atingerii obiectivului general menționat mai sus, de a îmbunătăți cunoștințele, abilitățile și competențele personalului din managementul serviciilor de sănătate la toate nivelurile sistemului, propunem următorul set de activități:

 • evaluarea modului actual al programelor de formare a resursei umane din managementul serviciilor de sănătate și auditarea programelor de formare, în sensul alinierii cu obiectivele și nevoile sistemului de sănătate;
 • dezvoltarea mecanismului de evaluare periodică și acreditare a programelor de formare inițială și continuă pentru resursa umană din managementul serviciilor de sănătate;
 • dezvoltarea cerințelor obligatorii pentru acreditarea programelor de formare inițială și continuă pentru resursa umană din managementul serviciilor de sănătate;
 • modificarea și adoptarea legislației privitoare la acreditarea programelor de formare a resursei umane din managementul serviciilor de sănătate;
 • operaționalizarea instituției responsabile de acreditarea programele de formare a resursei umane din managementul serviciilor de sănătate;
 • includerea criteriilor referitoare la menținerea, dezvoltarea și motivarea resurselor umane în rândul criteriilor de acreditare a spitalelor;
 • modificarea și adoptarea legislației referitoare la implementarea programelor de formare a resursei umane din managementul serviciilor de sănătate și a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de programe de formare inițială și continuă;
 • operaționalizarea entității (instituție/consorțiu) care va realiza formarea resursei umane existente cu atribuții în managementul serviciilor de sănătate, în acord cu noua viziune;
 • derularea programelor de formare pentru resursele umane existente cu atribuții în managementul serviciilor de sănătate, în acord cu noua viziune;
 • modificarea și adoptarea legislației în vederea înființării și dezvoltării corpului profesional al experților în managementul serviciilor de sănătate;
 • modificarea și adoptarea legislației (L95/2006 și actele normative subsecvente) în vederea specificării condițiilor minime obligatorii pentru ocuparea și menținerea pozițiilor de management în sistemul de sănătate;
 • definirea categoriilor profesionale cărora li se vor aplica reglementările în cauză (resursa umană cu atribuții în managementul serviciilor de sănătate la multiple niveluri – al unităților sanitare, al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al instituțiilor deconcentrate).

Implementarea reformei de față va fi coordonată de Ministerul Sănătății, cu sprijin tehnic din partea partenerilor academici cu experiență și rezultate notabile în livrarea de programe educaționale pe subiectele menționate mai sus. De asemenea, avem în vederea realizarea de parteneriate pentru sprijin tehnic cu organizații internaționale de prestigiu (Organizația Mondială a Sănătății etc.) pentru a reflecta lecțiile învățate din experiența internațională. Alte instituții relevante, la nivel central și local, din sistemul național de sănătate vor fi consultate pe durata implementării reformei.

Ministerul Sănătății va fi responsabil de elaborarea și aprobarea modificărilor legislative propuse.

În ceea ce privește acreditarea programele de formare a resursei umane din managementul serviciilor de sănătate, Ministerul Sănătății va colabora cu acele instituții din mediul academic care au un portofoliu de prestigiu în domeniul formării și dezvoltării resursei umane cu atribuții în managementul serviciilor de sănătate (asociația G6 a Universităților de Medicină și Farmacie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea București) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Derularea programelor de formare va fi realizată ca urmare a derulării procedurii de achiziție de către Ministerul Sănătății, ONAC etc.

Pentru implementarea cu succes a reformei, se are în vedere reformarea și eficientizarea activității INMSS, precum și realizarea unui centru de excelență în dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate.