Consultanță și asistență tehnică

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) reprezintă, de mai mulţi ani, un for tehnic consultativ pentru principalii actori din sistemul serviciilor de sănătate.

În acest sens, INMSS participă proactiv la fundamentarea ştiinţifică, bazată pe dovezi, a propunerilor de politici, strategii şi intervenţii în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în scopul îmbunătăţirii eficacităţii, calităţii, siguranţei şi eficienţei serviciilor de sănătate.

Direcţiile de acţiune în domeniul consultanței și asistenței tehnice:

 • Acordă asistenţă tehnică şi efectuează activităţi de consultanţă în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
 • Realizează studii la nivel populaţional şi la nivelul furnizorilor de servicii în vederea evaluării acoperirii cu servicii de sănătate şi a nevoilor pentru servicii de sănătate şi/sau pentru programe de sănătate a populaţiei şi în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, pentru serviciile preventive;
 • Colectează electronic date privind serviciile medicale spitaliceşti, iar pe baza acestora monitorizează şi analizează activitatea unităţilor sanitare;
 • Clasifică pacienţii externaţi pe grupe de diagnostice, analizează, monitorizează şi confirmă cazurile raportate de unităţile sanitare, studiază, dezvoltă şi îmbunătăţeşte sistemul de clasificare a pacienţilor pe grupe de diagnostice;
 • Calculează costuri şi valori relative privind grupele de diagnostice, propune modificarea valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum şi a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;
 • Participă la dezvoltarea, în cadrul sistemului de sănătate, a sistemelor automatizate şi a programelor de calculator destinate clasificării pacienţilor pe grupe de diagnostice, colectării de date clinice şi codificării, precum şi managementului serviciilor de sănătate, în scop de cercetare dezvoltare;
 • Dezvoltă criterii de performanţă şi de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate şi în colaborare cu INSP pentru serviciile preventive;
 • Desfăşoară activităţi de analiză şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza contractelor încheiate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru serviciile medicale spitaliceşti furnizate asiguraţilor în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului;
 • Furnizează, la solicitarea INSP, date privind serviciile de sănătate spitaliceşti în vederea evaluării stării de sănătate a populaţiei;
 • Elaborează anual rapoarte privind acoperirea geografică cu servicii de sănătate;
 • Propune măsuri pentru realizarea acoperirii geografice echitabile cu servicii de sănătate.