INMSS

Domenii de Activitate

Cercetare

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul managementului serviciilor de sănătate și acordă asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul managementului serviciilor de sănătate prin realizarea de activităţi specifice precum: efectuarea de studii şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate, analize şi proiecte pentru sprijinirea procesului de reformă în domeniul sănătăţii.

Prin activitatea de cercetare derulată, INMSS îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui sistem de sănătate în care politicile şi strategiile să fie bazate pe evidenţe ştiinţifice rezultate prin activităţi de cercetare, astfel încât beneficiarii de drept, cetăţenii, să aibă acces la îngrijiri medicale de calitate în funcţie de nevoile specifice.

Direcţiile de acţiune în domeniul cercetării:

 • Desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
 • Acordă asistenţă tehnică şi efectuează activităţi de consultanţă în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
 • Realizează studii la nivel populaţional şi la nivelul furnizorilor de servicii în vederea evaluării acoperirii cu servicii de sănătate şi a nevoilor pentru servicii de sănătate şi/sau pentru programe de sănătate a populaţiei şi în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, pentru serviciile preventive;
 • Colectează electronic date privind serviciile medicale spitaliceşti, iar pe baza acestora monitorizează şi analizează activitatea unităţilor sanitare;
 • Analizează şi monitorizează activităţile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor privind serviciile de sănătate, inclusiv pentru diverse programe, studii şi cercetări;
 • Clasifică pacienţii externaţi pe grupe de diagnostice, analizează, monitorizează şi confirmă cazurile raportate de unităţile sanitare, studiază, dezvoltă şi îmbunătăţeşte sistemul de clasificare a pacienţilor pe grupe de diagnostice;
 • Calculează costurile şi valorile relative privind grupele de diagnostice, propune modificarea valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum şi a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;
 • Participă la dezvoltarea, în cadrul sistemului de sănătate, a sistemelor automatizate şi a programelor de calculator destinate clasificării pacienţilor pe grupe de diagnostice, colectării de date clinice şi codificării, precum şi managementului serviciilor de sănătate, în scop de cercetare-dezvoltare;
 • Dezvoltă şi furnizează cursuri în domeniul clasificării pacienţilor în funcţie de grupa de diagnostic, al colectării de date clinice şi utilizării sistemelor de codificare, eliberând certificate care atestă pregătirea în domeniul respectiv;
 • Dezvoltă criterii de performanţă şi de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate şi în colaborare cu INSP pentru serviciile preventive;
 • Desfăşoară activităţi de analiză şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza contractelor încheiate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru serviciile medicale spitaliceşti furnizate asiguraţilor în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului;
 • Asigură funcţionarea unui sistem de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Furnizează, la solicitarea INSP, date privind serviciile de sănătate spitaliceşti în vederea evaluării stării de sănătate a populaţiei;
 • Elaborează anual rapoarte privind acoperirea geografică cu servicii de sănătate şi le înaintează ministrului sănătăţii;
 • Propune ministrului sănătăţii măsuri pentru realizarea acoperirii geografice echitabile cu servicii de sănătate.

În vederea optimizării și eficientizării activității de cercetare din cadrul INMSS, activitatea de cercetare este grupată pe principalele categorii, precum:

 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare şi acordarea asistenţei tehnice de cercetare în domeniul sănătăţii publice şi private şi al managementului în sănătate;
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare aplicată, studii de prevalenţă a bolilor şi a comportamentelor la risc de îmbolnăvire;
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare operaţională pentru îmbunătăţirea managementului şi calităţii serviciilor;
 • Desfăşurarea de studii pilot, studii naţionale şi participare la studii internaţionale;
 • Realizarea altor activităţi specifice din domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, precum promovarea sănătăţii, efectuarea de studii şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate sau a altor documentări, analize şi proiecte pentru sprijinirea procesului de reformă în contextul politicilor şi strategiilor actuale;
 • Furnizarea de consultanţă în domeniul reformei şi managementului serviciilor de sănătate (strategii de dezvoltare şi de documentare a politicilor de sănătate, analize de piaţă, studii de fezabilitate etc.);
 • Realizarea de studii pentru acţiuni de promovare a sănătăţii;
  • elaborarea şi aplicarea studiilor calitative şi cantitative care stau la baza campaniilor IEC (informare, educare, comunicare);
  • conceperea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea campaniilor IEC, precum şi elaborarea materialelor necesare;
  • strategii pe termen scurt, mediu şi lung de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea aptitudinilor de cercetare ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale/comunitare;
 • Cercetarea, evaluarea serviciilor de sănătate şi diseminarea rezultatelor;
 • Evaluarea performanţelor spitalelor pentru sprijinirea scopului de îmbunătăţire a performanţei spitaliceşti prin management responsabil, bazat pe dovezi ştiinţifice;
 • Implicarea în evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate;
 • Diseminarea rezultatelor cercetării (participare la conferinţe, seminarii, publicarea de articole ştiinţifice etc.)

DRG

Centrul DRG, care funcționează în cadrul Centrului de Resurse Umane, Evaluare și Analiza Serviciilor de Sănătate din structura INMSS, are printre obiectivele stabilite, colectarea și gestionarea setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în regim de spitalizare continuă și de zi de la toate spitalele din România, în baza legislației în vigoare (conform Ordinului MS și CNAS 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificările ).

Beneficiarii noștri principali sunt unitățile sanitare cu paturi, alături de MS, CNAS și alte instituții publice și private care activează în sistemul sanitar.Activitățile desfășurate în cadrul centrului constau în:

 • Elaborarea unui standard la nivel național pentru SMDP colectat și transmis de spitale, centralizarea și procesarea datelor la nivel de spital;
 • Furnizarea de rapoarte privind clasificarea în grupe de diagnostice și validarea cazurilor raportate de spitale;
 • Acordarea de suport metodologic și asistență tehnică pentru reprezentanții spitalelor și ai Caselor de Asigurări de Sănătate, respectiv Ministerului Sănătății;
 • Analiza activității spitalelor, prin monitorizarea evoluției activității acestora, prin calcularea și raportarea unor indicatori privind activitatea clinică desfășurată și a acurateței datelor colectate în format electronic;
 • Dezvoltarea unor criterii de performanță şi de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate;
 • Calcularea unor costuri ale serviciilor medicale;
 • Propunerea modificării valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum şi a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătății;
 • Dezvoltarea de sisteme automatizate şi programe de calculator destinate clasificării pacienților în grupe de diagnostice, în scop de cercetare;
 • Avizarea de produse software destinate clasificării pacienților în grupe de diagnostic, dezvoltate de furnizori privaţi, în scopul utilizării lor în evaluarea activității unităților sanitare;
 • Dezvoltarea şi furnizarea de cursuri în domeniul clasificării pacienților în funcție de grupa de diagnostic, colectării de date clinice şi utilizării sistemelor de codificare, precum și eliberarea de certificate care atestă pregătirea în domeniul respectiv;
 • Diverse analize, cursuri și metodologii la solicitarea diverșilor beneficiari, în legătură cu obiectul de activitate al centrului.

Pentru mai multe detalii clic aici.

Platforma www.drg.ro, este dedicată gestionării procesului de raportare a SMDP (SC + SZ) și comunicării active cu utilizatorii, pe niveluri de acces, având următoarele roluri:

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) reprezintă, de mai mulţi ani, un for tehnic consultativ pentru principalii actori din sistemul serviciilor de sănătate.

În acest sens, INMSS participă proactiv la fundamentarea ştiinţifică, bazată pe dovezi, a propunerilor de politici, strategii şi intervenţii în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în scopul îmbunătăţirii eficacităţii, calităţii, siguranţei şi eficienţei serviciilor de sănătate.

MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) are colaborări internaţionale în domeniul medicinei bazate pe dovezi cu The Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australia, şi cu Institute of Health Economics, Edmonton, Canada.


INMSS derulează cursuri de formare în Medicina/practica bazată pe dovezi şi cursuri de formare în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, precum şi activităţi de consultanţă în acest domeniu.

Site Joanna Briggs Institute https://jbi.global/

EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE

Definirea Health Technology Assessment (HTA)

Tehnologiile în sănătate reprezintă aplicarea informaţiilor ştiinţifice în domeniul sănătăţii şi al prevenţiei.

Evaluare tehnologiilor în sănătate – Health Technology Assessment – (HTA) este un proces multidisciplinar care sumarizează informaţia medicală, socială, economică şi etică în corelaţie cu folosirea tehnologiilor în sănătate într-o manieră sistematică, transparentă, robustă şi lipsită de erori. Scopul acestui proces este de a formula politici sigure şi eficiente în sănătate care sunt focalizate pe pacienţi şi caută să aducă cea mai mare valoare.

Cu toate că HTA-ul are ca scop formularea de politici, procesul în sine trebuie să fie adânc înrădăcinat în cercetare şi metodologie ştiinţifică.

Câteva domenii în care se poate folosi HTA-ul

 1. Metodele de diagnostic şi tratament
 2. Echipamentele medicale
 3. Industria farmaceutică
 4. Metodele de prevenţie şi recuperare
 5. Sistemele organizaţionale şi de suport pentru sistemul de sănătate în sine.

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) are preocupări în acest domeniu, atât prin prisma procesului propriu-zis de realizare a analizelor de evaluare, cât şi prin realizarea de cursuri în acest domeniu pentru cei interesați. INMSS este membru asociat al reţelei europene de HTA (EUnetHTA) şi va participa la proiectul coordonat de această reţea numit “Joint action for HTA 2010-2012”. Pentru mai multe detalii vezi aici.

DESIGN EVERYTHING

INMSS Curs

Quisque purus enim, tristique a tellus in, ornare fringilla est. Morbi volutpat enim bibendum, consectetur sapien et, rutrum.